azami süresi dolan öğrenciler

AZAMİ ÖĞRENİM SÜRESİ SONA EREN ÖĞRENCİLER İÇİN EK SINAV DUYURUSU

2017-2018 eğitim öğretim yılı sonunda azami öğrenim süresi sona eren öğrencilerimiz dikkatine;

EK SINAV AKADEMİK TAKVİMİ :

Ek Sınav Başvuru Tarihi : 27-31 Ağustos 2018 tarihleri arasında (UBS öğrenci sisteminden “ek sınav kayıtlanması kısmından” ders seçimi kayıtlanması yapılacaktır. Dilekçe gönderilmeyecektir.)

Ek Sınav Tarihleri : 10-21 Eylül 2018 tarihleri arasında (Ek Sınav Programı http://somamyo.cbu.edu.tr adresinde duyurulacaktır.)

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Önlisans Ve Lisans Eğitim Ve Öğretim Yönetmeliği’nin “Azami öğrenim süreleri ve öğrenci statüsü” başlıklı 9. Maddesi ;

(1) 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesine göre; bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın; öğrenim süresi iki yıl olan önlisans programlarını azami dört yıl, öğrenim süresi dört yıl olan lisans programlarını azami yedi yıl, öğrenim süresi beş yıl olan lisans programlarını azami sekiz yıl, öğrenim süresi altı yıl olan lisans programlarını azami dokuz yıl içinde tamamlamak zorundadırlar.

(2) Azami öğrenim süreleri sonunda, hiç almadıkları ve/veya derse devam koşulunu yerine getirmedikleri ders sayısı altı veya daha fazla olan öğrenciler azami süre sonu ek sınavlarına giremezler. Bu durumda olan öğrencilerin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(3) Azami süre sonu ek sınavlarına girmeye hak kazanan öğrencilere, daha önce alıp başarısız oldukları tüm dersler için, ders sayısına bakılmaksızın iki azami süre sonu ek sınav hakkı verilir.

Azami süre sonu ek sınavından alınan not, o ders için başarı notu yerine geçer. Azami süre sonu ek sınavlarında öğretim elemanı harf notunu kendisi belirler.

(4) Azami süre sonu ek sınavları sonunda, mezuniyet için kalan başarısız dersler, hiç alınmayan dersler ile devam koşulu yerine getirilmeyen derslerin sayısının toplamını beşe indiremeyen öğrencilerin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(5) Azami süre sonu ek sınavları sonunda mezuniyet için kalan ders sayısını, hiç almadıkları ve/veya alıp da derse devam koşulunu yerine getirmedikleri dersler de dâhil olmak üzere, en fazla beş veya en az iki derse indirenlere üç yarıyıl, ek sınavları almadan beş dersi kalan öğrencilere ise dört yarıyıl ek süre tanınır. Verilen ek süreler sonunda mezuniyet için birden fazla dersi kalan öğrencilerin Üniversite ile ilişiği kesilir. Ek süre verilen öğrenciler, katkı payı/öğrenim ücreti yükümlülüklerini yerine getirerek dönem kayıtlarını yaptırmak zorundadırlar.

(6) Azami süre sonu ek sınavları sonunda, mezuniyet için bir dersten başarısız olan öğrencilere, başarısız oldukları dersin sınavlarına sınırsız girme hakkı tanınır.

(7) Azami öğrenim süresi sonunda kayıtlı oldukları programdan gerekli bütün şartları sağladıkları halde mezun olabilmek için 2,00 genel ağırlıklı not ortalamasını sağlayamayan öğrencilere, genel not ortalamalarını yükseltmek için öğretim planında yer alan derslerin içerisinden diledikleri kadar dersten sınırsız azami süre sonu ek sınav hakkı verilir. Ek sınavlardan alınan not başarı notu yerine geçer.

(8) Sınırsız hak kullanma durumunda olan öğrenciler, sınava girecekleri ders başına öğrenci katkı payını/öğrenim ücretini ödemeye devam ederler. Ancak bu öğrenciler, sınav hakkı dışındaki diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Açılacak sınavlara üst üste veya aralıklı toplam üç eğitim öğretim yılı hiç girmeyen öğrenci sınırsız sınav hakkından vaz geçmiş sayılır.

Azami öğrenim Süresini Dolduran Öğrencilere Verilecek Ek Sınavlara İlişkin Usul ve Esaslar

2547 Sayılı Kanunun 44/c maddesine göre; Öğrenciler, bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın öğrenim süresi iki yıl olan önlisans programlarını azami dört yıl, öğrenim süresi dört yıl olan lisans programlarını azami yedi yıl, öğrenim süresi beş yıl olan lisans programlarını azami sekiz yıl, öğrenim süresi altı yıl olan lisans programlarını azami dokuz yıl içinde tamamlamak zorundadırlar. Azami öğrenim süresini dolduran öğrencilere verilecek azami süre sonu ek sınavların yürütülmesine ilişkin usul ve esaslar aşağıda belirtilmiştir.

A- BAŞVURULAR

1. Alamadıkları dersler ile devamsızlıktan kaldıkları derslerin toplamı altı ve daha fazla olan öğrenciler başvuru yapamazlar.

2. Azami süre sonu ek sınavına girilecek güz ve bahar dönemine ait başarısız dersler öğrenciler tarafından akademik takvimde belirtilen sürelerde UBS üzerinden online seçilecektir.

3. Belirtilen sürede başvuru yapmayan öğrenciler sınava alınmazlar. Ancak; herhangi bir nedenle süresi içerisinde başvuru yapamayanlar sınavların başlamasından en geç üç iş günü öncesinde haklı ve geçerli mazeretlerini ilgili akademik birime sunarlar. İlgili akademik birimin yönetim kurulu tarafından mazeretleri kabul edilen öğrenciler ek sınava alınırlar.

4. Başvuru esnasında katkı payı veya öğrenim ücreti alınmaz.

5. (Değişik: Senato 28/06/2018-2018-II) Öğrenciler, aldıkları ve başarısız oldukları işyeri uygulama eğitimi dersi dışındaki staj dersini, tasarım dersini, proje dersini vb. derslerini azami süre sonu ek sınavı döneminde seçtikten sonra en geç azami süre sonu ek sınavı ilan tarihinin sonuna kadar tamamlayabilirler.

B- SINAVLAR

1. Azami süre sonu ek sınavları bir eğitim öğretim yılında bir kez olmak üzere içinde bulunulan eğitimöğretim yılı bahar dönemi bittikten sonra akademik takvimde belirtilen sürede yapılır.

2. Sınavlar, ilgili akademik birimlerce güz ve bahar dönemi derslerinden her ders için iki sınav hakkı verilecek şekilde planlanır ve yapılır. Ayrıca sınav programı ilgili birimin internet sayfasında da yayınlanır.

3. Azami süre sonu ek sınavları birinci öğretim, ikinci öğretim ve uzaktan eğitim öğrencilerine aynı anda yapılır.

4. Bir günde kaç dersten sınav yapılacağı ilgili akademik birim tarafından belirlenir.

5. Akademik birimler, azami süre sonu ek sınavlarını akademik takvimde belirtilen süreden daha kısa sürede tamamlayabilirler.

6. Azami süre sonu ek sınavları için mazeret sınavları açılmaz.

7. Sınavına girdikleri dersi birinci hakkında başaran öğrenciler not yükseltmek amacıyla ikinci hak kapsamında aynı dersin sınavına tekrar girebilirler.

8. Birinci sınav hakkını kullanamayan öğrenciler ikinci sınav hakkını kullanabilirler.

9. Sınavlar en geç üç gün içinde ilan edilir.

C- GENEL ESASLAR

1. Azami öğrenim süresi dolan öğrencilerden azami süre sonu ek sınavına girmeye hak kazanamayan öğrencilerin ilişikleri ilgili birim yönetim kurulu kararı ile kesilir. İlişiği kesilen öğrenciye en geç Temmuz ayının sonuna kadar neden ilişiğinin kesildiğini, ilişiğinin kesilmesi nedeniyle varsa yaz döneminden aldığı derslerin kabul edilmeyeceğini belirten resmi yazı ile usulünce tebligat yapılır.

2. Azami öğrenim süresi dolan öğrencilerden azami süre sonu ek sınavına girmeye hak kazanan öğrencilere en geç Temmuz ayının sonuna kadar azami süre sonu ek sınavlarına girmeye hak kazandıkları, kaç sınav hakkı verileceği, sınavlar sonunda hangi durumda ne kadar ek süre verileceği veya ilişiklerinin kesileceği, yaz döneminde aldıkları dersin sınavlardan önce kendilerine ulaştırılmasından öğrencinin sorumlu olduğu vb. konuları usulüne uygun tebliğ edilir.

3. Öğrencilerin kayıt dondurdukları dönem / yıl azami öğrenim sürelerinden düşülür. Kayıt donduran öğrenciler kayıt dondurdukları süreyi tamamlamadan azami süre sonu ek sınavlarına giremezler.

4. Sınavlar ilgili bölüm başkanlığı tarafından belirlenen öğretim elemanları tarafından yapılır.

5. Azami süre sonu ek sınavları sonunda ek süre hakkı veya kalan tek dersi için sınırsız sınava girme hakkı elde eden öğrenciler, kalan ders/derslerini açıldıkları dönemde alabilirler.

6. Azami süre sonu ek sınavı sonucunda tek dersi kalan öğrencilerden ders bazında katkı kredisi/öğrenim ücreti alınır. Ücret “(programın yıllık ücreti /60) x (kalan dersin AKTS’si)” formülü ile sistem tarafından hesaplanır.

7. Tüm derslerinden başarılı olduğu halde mezuniyet için gerekli not ortalamasını sağlayamadığı için mezun olamayan öğrenciler diledikleri derslerden azami süre sonu ek sınavlarına girebilirler. Ancak sınavlardan alınan son not öğrencilerin transkriptlerine yansıtılır.

8. Tüm derslerden başarılı olduğu halde not ortalamasını sağlayamadığı için mezun olamayan öğrenciler, azami süre sonu ek sınavlarından sonra başarısız duruma düşen derslerini, dersin açıldığı dönemde alabilirler.

9. Azami süre sonu sınavına girerek mezuniyet şartını sağlayamayan tüm öğrenciler, gerekli şartları sağlaması durumunda her dönem sonunda yapılan ek sınavlara girebilirler.

10. Azami öğrenim süresinin dolduğu eğitim öğretim dönemi sonunda alamadıkları ve devamsızlıktan kaldıkları ders sayısı toplamı altı ve üzerinde olan öğrencilerin ilişikleri kesileceğinden, bu öğrenciler yaz döneminden ders alamazlar.

11. Azami öğrenim süresinin dolduğu eğitim öğretim dönemi sonunda alamadıkları ve devamsızlıktan kaldıkları ders sayısı toplamı beş ve altında olan öğrencilere ek süre verileceğinden, bu öğrenciler yaz döneminden ders alabilirler.

12. Yaz döneminden ders alma şartını sağlayan öğrenciler, yaz döneminde aldıkları derslerin sonuçlarını onaylı olarak, azami süre sonu sınavlarının başlangıcından üç iş günü önce akademik birimine ulaştırmak zorundadırlar. Süresinde ulaştırılmayan başarısız dersler için mazeret sınavı açılmaz.

13. Azami süre sonu sınavları sonucunda ek süre ve azami süre verilen öğrencilerin kayıt olacakları derslerin başarı değerlendirmesi, vize, final veya bütünleme sınavı sonuçlarına göre yapılır.

D- Yürürlük

1. Bu usul ve esaslar Senato tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

*** 07/06/2018 tarih ve 2018/10-X sayılı Senato kararı ile kabul edilmiştir.


Celal Bayar Üniversitesi © 2014 | Güvenlik ve Gizlilik